Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πάτερ Ημών

Ασό Βικιπαίδεια

Πάτερ Ημών λέχκεται η ευχήν τ' έδωκεν ο Χριστόν σοι μαθητάδες ατ' (κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 6.9-13).

Το κείμενον[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Πρωτότυπο στα αρχαία ελληνικά[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Πάτερ Ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.]

Στα Νεοελληνικά[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς,
Ας αγιασθεί (ας δοξασθεί) το Όνομα Σου
Ας έρθει η βασιλεία Σου
Ας γίνει το θέλημά Σου
όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους)
έτσι και στη γη (από τους ανθρώπους)
Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο.
Και άφησε μας τα χρέη μας (συγχώρησε τις αμαρτίες μας)
όπως κι εμείς αφήνομε τους χρεωστές μας (όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έφταιξαν).
Και μη μας βάλεις σε δοκιμασία.
αλλά απομάκρυνε μας από τις πονηριές (από το κακό).
[Γιατί σ' εσένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν.]

Σ' Αραμαϊκά/Συριακά[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ
ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ
ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܐܰܪܥܳܐ
ܗܰܒ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܬܳܗܰܝܢ
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ
ܫܒܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܰܝܢ
ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ
ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ
ܡܶܬܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟܺ ܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ
ܚܰܝܠܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ
ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

Σα Λατινικά (Βουλγάτα)[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Pater Noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.
Amen.

Σ' Ιταλικά[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà,
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen..