Κύρου Ανάβασις

Ασό Βικιπαίδεια
Η πορεία του Ξενοφώντος και των Μυρίων.

Η Κύρου Ανάβασις 1εν έναν πολλά σημαντικόν ιστορικόν σύγγραμμα του Έλληνος ιστορικού, στρατιωτικού, και φιλοσόφου Ξενοφώντος που περιγράφη τη συμμετοχήν ενός σώματος 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων (των Μυρίων), ασήν ώραν που ενετάχθαν στον στρατον του Κύρονος και συμμετείχαν σην εκστρατείαν του κατά του αδελφού του Αρταξέρξη και ειδικότερα σην μάχην σα Κούναξα το 401 π.Χ., όντως μετά τον θάνατον του Κύρονος ακολούθησεν η περιπετειώδης επιστροφήν ατούν στην Μικρά Ασία προς τη θάλασσαν που ονομάζεται "κάθοδος των μυρίων". Ο Ξενοφών ήτον ο διοικητής της στρατιωτικής μονάδας.

Ατό το ιστορικόν σύγγραμμαν αποτελείται από επτά βιβλία. Εν γραμμένον σε καθαρή αττική διάλεκτον και θεωρείται πολλά αξιόλογον ση περιγραφήν ενός τρανέσας στρατιωτικής επιχείρησεως τη αρχαιότητος.


Wikisource logo
Wikisource logo
Σην Βικιθήκην εσ υλικόν σχετικόν με το θέμαν:
Σημειώσεις
1: - Ανάβαση λέγνε την πορείαν ενός στρατεύματος ασ'η θάλασσαν σο εσωτερικόν μιας χώρας και κάθοδος ακριβώς το αντίθετον.