Κύρου Ανάβασις

Ασό Βικιπαίδεια
Η πορεία του Ξενοφώντος και των Μυρίων.

Η Κύρου Ανάβασις 1εν έναν πολλά σημαντικόν ιστορικόν σύγγραμμα του Έλληνος ιστορικού, στρατιωτικού, και φιλοσόφου Ξενοφώντος που περιγράφτ τη συμμετοχήν ενός σώματος 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων (των Μυρίων), ασήν ώραν που ενετάχθαν σον στρατον του Κύρονος και συμμετείχαν σην εκστρατείαν ατ κατά του αδελφού ατ Αρταξέρξη και ειδικότερα σην μάχην σα Κούναξα το 401 π.Χ., όντας μετά τον θάνατον του Κύρονος ακολούθησεν η περιπετειώδης επιστροφήν ατούν ασ' ην Μικράν Ασίαν προς ση θάλασσαν που ονομάσκεται "κάθοδος των μυρίων". Ο Ξενοφών έτον ο διοικητής τη στρατιωτικής μονάδας.

Ατό το ιστορικόν σύγγραμμαν αποτελείται από επτά βιβλία. Εν γραμμένον σε καθαρή αττική διάλεκτον και θεωρείται πολλά αξιόλογον ση περιγραφήν ενός τρανέσας στρατιωτικής επιχείρησεως τη αρχαιότητος.


Wikisource logo
Wikisource logo
Σην Βικιθήκην εσ υλικόν σχετικόν με το θέμαν:
Σημειώσεις
1: - Ανάβαση λέγνε την πορείαν ενός στρατεύματος ασ'η θάλασσαν σο εσωτερικόν μιας χώρας και κάθοδος ακριβώς το αντίθετον.